Email Us: info@gcsm.org

 

Past Officers

Gujarati Cultural Society of Manitoba Past Presidents

1978 - 1980: Atish Maniar
1980 - 1981: Chandu Shah
1981 - 1982: Mahendra Patel
1982 - 1983: Bharat Shah
1983 - 1984: Tara Sampat
1984 - 1985: Pravin Mehta
1985 - 1986: Suren Mehta
1986 - 1987: Jyoti Desai
1987 - 1988: Bharat Patel
1988 - 1989: Madhukar Gupta
1989 - 1990: Damu Pavagadhi
1990 - 1991: Bharat Shah
1991 - 1992: Bhukesh Kosmodia
1992 - 1993: Mahendra Patel
1993 - 1994: Ramesh Pavagadhi
1994 - 1995: Kishor Modha
1995 - 1996: Bhadresh Bhatt
1996 - 1997: Taraben Sampat
1997 - 1998: Jayantibhai Mistry
1998 - 1999: Sandeep Patel
1999 - 2000: Kirit Thakrar
2000 - 2001: Kalpana Gupta & Mitesh Trivedi
2001 - 2002: Mitesh Trivedi
2002 - 2003: Parag Gupta 
2003 - 2004: Ashwin Tailor 
2004 - 2005: Amit Lad 
2005 - 2006: Anil Thanki
2006 - 2007: Anil Thanki 
2007 - 2008: Daksha Gupta 
2008 - 2009: Daksha Gupta 
2009 - 2010: Diptin Patel 
2010 - 2011: Jayshree Shah 
2011 - 2012: Ketan Joshi 
2012 - 2013: Madhukar Gupta
2013 - 2014: Kirit Thakrar
2014 - 2015: Tanmay Patel
2015 - 2016: Kalpesh Patel
2016 - 2017: Kiran Gupta
2017 - 2018: Kiran Gupta
2018 - 2019: Manish Shah
2019 - 2020: Subhashchandra Patel
2020 - 2021: Sanjay Patel
2021 - 2022: Rupesh Patel

 

Events

Gallery

vision

vision

vision

vision

vision

vision

vision

vision

vision

 

Contact Us

Gujarati Cultural Society of Manitoba

147 Branson Cres,
Winnipeg,  MB,
R3T 5V9,
Canada

Email: info@gcsm.org

 

 

Login